INFORMACE O YMCA

 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách YMCA PRAHA: www.praha.ymca.cz a

YMCA Česká republika: www.ymca.cz.

 

Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

 

YMCA pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů.

V České republice má přibližně 3 500 členů a 25 poboček.

 

YMCA v ČR je členem Světové aliance YMCA (WAY), Evropské aliance YMCA (YMCA Europe), České rady dětí a mládeže (ČRDM), Českého olympijského výboru (ČOV) a Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO). Spolupracuje také s řadou dalších organizací na centrální i lokální úrovni.

 

POSLÁNÍ

YMCA je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. Jméno YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men´s Christian Association", jehož českým ekvivalentem je dnes pro YMCA „Křesťanské sdružení mladých lidí". YMCA v ČR se identifikuje s historickým posláním YMCA.

YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti.

 

YMCA se hlásí k Pařížské bázi Světové aliance, přijaté na jejím ustavujícím shromáždění roku 1855 v Paříži. Pařížská báze vyjadřuje poslání YMCA, je dodnes základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou světového společenství YMCA.

 

PAŘÍŽSKÁ BÁZE

YMCA má jasně definované poslání, kterým je z roku 1855 tzv. Pařížská báze. 

Pařížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

Více MISE A VIZE viz webové stránky YMCA.

 

ČLENSTVÍ V YMCA

YMCA má dva druhy individuálního členství.


YMCA je otevřená všem bez rozdílu vyznání, pohlaví, věku či rasy. Aby si YMCA udržela svoji otevřenost a zároveň neztrácela svoji křesťanskou orientaci, praktikuje zásadu dvojího členství.

 

Běžným členem YMCA se může stát kdokoli, koho přitahuje nějaký program, který YMCA nabízí, a kdo respektuje a vysloveně neodmítá poslání a cíle YMCA, jak je vyjadřuje Pařížská báze, nebo dokonce vítá její křesťanský profil, i když třeba sám není křesťan.

 

Spolu s otevřeným členstvím platí zásada křesťanského vedení. Znamená to, že u spolupracovníků, kteří na sebe berou odpovědnost za směřování YMCA (členové výboru, sekretáři, vedoucí jednotlivých programů) YMCA žádá, aby nejenom respektovali a neodmítali její poslání, ale aby se stali tzv. činnými členy.

 

Činní členové nesou odpovědnost za směřování YMCA a hledání cest, jak jej přenášet do praktického života. Vedou YMCA v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista.

 

Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA, vyjádřené ve stanovách, sdružuje se ke křesťanské službě v YMCA a účastní se práce YMCA nejméně po dobu tří měsíců a který složí slib činného člena.

 

Navenek je rozdíl mezi běžným a činným členem vyjádřen tím, že činní členové mají - na rozdíl od běžných členů - právo volit a být voleni do vedení (výborů) YMCA. Stejně tak sekretáři YMCA jsou činnými členy.

 

Běžným i činným členem YMCA se můžete stát tak, že o členství požádáte kteroukoliv lokální YMCA.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY YMCA PRAHA

Rodina 300 Kč, děti a důchodci 120 Kč, dospělý 240 Kč (vše za kalendářní rok).

 

 

 

Kontakt

RODINNÉ CENTRUM YMCA Vedoucí centra
Mgr. Aneta Žďárská
Haštalská 21
Praha 1, 110 00 Nové Město
774 409 660
rcymca@praha.ymca.cz